Header

Våre oppgaver

Det er tøft, verdifullt og OK og være lærling!

 • Drive rekrutteringsarbeid for å sikre at medlemsbedriftene får nødvendig rekruttering av ung arbeidskraft til yrkesfagene.
 • Formidle og opprette lærekontrakter/ opplæringskontrakter.
 • Bidra til faglig utvikling av opplæringen i bedriftene.
 • Planlegge opplæringen sammen med bedriften, og gjennom kontinuerlig kontakt med lærlingen/ lærekandidaten sikre at disse får opplæring i henhold til læreplanen, og at opplæringen dokumenteres.
 • Gjennomføre utviklings- og vurderingssamtaler sammen med lærebedriften, minimum hvert halvår.
 • Organisere hospiteringsordninger mellom bedriftene for å sikre opplæring i hele læreplanen der det er naturlig.
 • Omplassere lærlinger/ lærekandidater dersom en på denne måten kan løse fastlåste konflikter eller mistrivsel.
 • Organisere teoriundervisning for de fag som trenger teori ut over Vg2.
 • Planlegge og gjennomføre minifagprøver, fagsamlinger, kurs og konkurranser.
 • Melde lærlingene/ lærekandidatene opp til fag- eller svenneprøve/ kompetanseprøve ved slutten av læretiden, og sørge for egnet prøvearbeid i samarbeid med prøvebedriften.
 • Være bindeledd mellom bedriftene, skolene, utdanningsetat og yrkesopplæringsnemda.