Header

Godkjenning av lærebedrifter

Godkjenning av lærebedrifter

YVIA har dokumentert at medlemsbedriftene samlet tilfredsstiller kravene i forskriftene om innholdet i opplæringen.

Bedrifter som tar på seg opplæring av en eller flere lærlinger eller lærekandidater, må vere godkjent av fylkeskommunen. Som lærebedrift kan private og offentlige virksomheter, og organ for samarbeid mellom bedrifter som i fellesskap tar på seg opplæringsansvar, (opplæringskontor), godkjennes. Lærebedriften må vere faglig vurdert av yrkesopplæringsnemnda før fylkeskommunen kan godkjenne bedriften. Fylkeskommunen skal legge avgjørende vekt på den faglige vurderinga fra yrkesopplæringsnemnda før endelig vedtak blir gjort.

En lærebedrift skal ha en eller flere faglig kvalifiserte personer (faglig leder) som har ansvaret for opplæringa, og skal sjå til at opplæringslova med forskrifter blir oppfylt. Hver enkelt bedrift skal ha en eller flere instruktører som står for opplæringen av lærlingene og lærekandidatene.