Header

Roller og oppgaver

Roller og oppgaver.

Lærebedriften plikter å legge til rette produksjonen og opplæringen slik at lærlingen og lærekandidaten kan nå målene i den fastsatte læreplanen. Dersom lærekandidaten har krav på spesialundervisning, utarbeider YVIA en individuell opplæringsplan sammen med lærebedriften. YVIA og lærebedriften lager en intern plan for opplæringen, for å sikre at lærlingen eller lærekandidaten får en opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen, eventuelt den individuelle opplæringsplanen. Hvis deler av opplæringen skal gis av andre enn lærebedriften, vil YVIA bidra til legge til rette for dette.

Lærebedriften skal skape et godt arbeids- og læremiljø. Arbeids- og opplæringstiden til lærlingen og lærekandidaten skal til sammen ikke være lengre enn den arbeidstiden som gjelder for andre arbeidstakere i faget.

YVIA melder lærlingen til den fag- eller svenneprøven når læretiden nærmer seg slutten. Lærekandidaten skal ved slutten av kontrakttiden få mulighet til å gå opp til en kompetanseprøve som viser det nivået opplæringen har ført fram til. Lærebedriften stiller nødvendig arbeidsplass, materiale, redskaper og assistenthjelp under prøven. Lærebedriften får eiendomsretten til produktet. Dersom fagprøven, svenneprøven eller kompetanseprøven blir tatt på en skole og skolen dekker materialutgiftene, får skolen eiendomsretten til produktet av prøven.

Dersom lærebedriften avvikler eller utvikler seg på en slik måte at den ikke lenger finner det mulig å gi lærlingen eller lærekandidaten tilfredsstillende opplæring, skal YVIA prøve å omplassere lærlingen eller lærekandidaten og melde fra til fylkeskommunen.

Lærebedrifter får tilskudd til opplæringa fra fylkeskommunen etter forskrifter gitt av departementet. Dette tilskuddet går til YVIA. Generalforsamlingen avgjør om deler av tilskuddet skal tilbakeføres til lærebedriften.